Kształcenie Zawodowe w Nowym Targu

Stworzenie nowoczesnej bazy dla potrzeb kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – projekt w ramach MRPO

Projekt MRPO

Dzięki środkom unijnym oraz powiatowym możliwe było stworzenie w Nowym Targu nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej dla potrzeb kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w zawodach cukiernik i kucharz małej gastronomii.

Działania te w założeniach miały realizować następujące cele: poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców, poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej, modernizację i rozbudowę bazy dydaktycznej szkół w szczególności bazy praktycznej nauki zawodu. Równie ważnym celem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę systemów usług edukacyjnych zmierzający do podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz do wspierania aktywnych postaw rynkowych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W wyniku realizacji projektu trzy sale zostały wyremontowane oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt do produkcji gastronomicznej i cukierniczej. Nowoczesny sprzęt umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie, a to pomoże absolwentom w podjęcie pracy w zakładzie gastronomicznym lub cukierni.

Powstało również centrum multimedialne, które ma służyć aktywizacji na rynku pracy osób korzystających z przygotowanych pracowni. Przygotowane pracownie i centrum informacyjne służą efektywnemu przygotowaniu do egzaminu zawodowego w wymienionych zawodach. Nie mniej ważnym celem jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy.

Projekt w liczbach i datach:


Wartość całkowita inwestycji: 915 901,80 zł.
Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 604 258,76 zł.
Projekt nr MRPO.01.01.02-12-483/09
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Oś Priorytetowa 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 1.1: Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego.

CEL PROJEKTU:

  • stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej dla potrzeb kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w zawodach kucharz małej gastronomii i cukiernik.

DZIAŁANIA

  • adaptacja i modernizacja części istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych SOSW Nr 1 w Nowym Targu;
  • utworzenie informatycznego centrum informacyjno-dydaktycznego służącego doskonaleniu zawodowemu uczniów oraz poradnictwu edukacyjno-zawodowemu;
  • przygotowanie i wyposażenie indywidualnych stanowisk do realizacji praktycznej nauki zawodu (kucharz małej gastronomii i cukiernik);
  • wyposażenie bazy dydaktycznej warsztatów szkolnych w sprzęt techniczno-dydaktyczny służący doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu.

OKRES REALIZACJI:

  • 01.10.2009 r. – 31.12.2011 r.

STAN REALIZACJI:

  • 25.02.2010 r. – wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 209/2010 Zarządu Województwa Małopolskiego);
  • 06.07.2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;
  • 06.10.2011 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu
  • 15.03.2012 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu.